Akten uit Suriname2022-10-01T10:16:16+02:00

Product:

Akten uit Suriname

Akten zijn van belang voor het vaststellen van uw identiteit en status. Maar als uw roots in Suriname liggen, zijn de relevante stukken vaak ver weg en ze moeten voorzien worden van de juiste stempels en autorisatie om in Nederland rechtsgeldig te zijn.

All Vidya kan de volgende akten voor u uit Suriname opvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte

All Vidya helpt u graag

Mijn naam is
Mijn naam is Sharda Vidya Birtantie

Wij kunnen al u opgevraagde documenten voor u legaliseren en voorzien van een Apostille stempel.

Voor het vertalen van documenten werken wij samen met diverse (erkende) beëdigde vertalers (meerdere talen).

De opgevraagde akten uit Suriname, zijn op uw verzoek door ons te registreren in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens) van Nederland.

Wat is een Geboorte akte?2020-12-28T12:50:57+01:00

Een geboorteakte is een authentiek bewijs dat wordt opgemaakt door een plaatselijke ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Inhoud van een geboorte akte(Art. 23 S.B.W.)

In de akte van de geboorte zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag, het uur en de plaats van geboorte;
 • Het kunne van het kind en de voornamen, welke hetzelve zullen worden gegeven;
 • De namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders;
 • De namen en voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de aangever en der getuigen, zo die er zijn;
Wat is een Erkennings akte?2020-12-28T12:51:29+01:00

Een erkennigsakte is een authentiek stuk dat aangeeft wie een kind heeft erkend. Hierdoor draagt het kind de naam van vader/erkenner. De akte van erkenning wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, volgens haar dagtekening,die in het daarvoor bestemde register moet worden ingeschreven en van die erkenning moet melding worden gemaakt op de kant van de akte van geboorte van het desbetreffende kind(eren).

Inhoud van een Erkennings akte (Conform een Erkennings Akte) (Art. 30 lid 1. S.B.W.)

In de akte van Erkenning zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag en de plaats van erkenning;
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de erkenner;
 • De namen, voornamen, datum en jaar van geboorte van de kind(eren);
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de moeder;
 • Toestemming van de meerderjarige kinderen;
 • Toestemming van de moeder.
Wat is een Huwelijks akte?2022-02-08T21:16:47+01:00

Een Huwelijksakte is een authentiek stuk waarmee je kunt aantonen dat er een wettelijke verbintenis heeft plaatsgevonden van twee personen. Het is een bewijs – waarin een huwelijk wordt vastgelegd. Nadat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn verklaring der partijen heeft afgelegd, zal hij in naam der wet verklaren dat het echtpaar aan elkaar verbonden is en dat wordt opgemaakt in de daartoe bestemde register.

Inhoud van een huwelijksakte (Art.37 S.B.W.)

In een akte der Huwelijken wordt vermeld:

 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de woonplaats der echtgenoten en wanneer zij tevoren gehuwd waren, de namen en de voornamen van de vroegere echtgenoten;
 • Hun staat van meerderjarigheid of minderjarigheid;
 • De namen, voornamen, het beroep en woonplaats van hun ouders;
 • De toestemming van de ouders, voogd of toeziende voogd, ofwel verlof van de rechter;
 • De tussenspraak van de rechter, zo die heeft plaatsgehad;
 • De gedane huwelijksafkondiging, ter plaatse waar die vereist wordt en in geval van stuiting, de opheffing daarvan;
 • De verklaring der partijen om elkander als echtgenoten aan te nemen en de uitspraak van hun echtvereniging door de openbare ambtenaar;
 • De erkenning van natuurlijke kinderen, zo die plaats heeft gehad.
Wat is een Overlijdensakte?2022-02-08T21:17:12+01:00

Een Overlijdensakte is een authentiek stuk waarmee je kan aantonen dat iemand is overleden . De akte van overlijden wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand der plaats, alwaar de persoon is overleden.

Inhoud van een Overlijdensakte(Art. 45 S.B.W.)

In de akte van overlijden zullen bevatten:

 • De naam, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de overledene, mitsgaders de dag en het uur van overlijden;
 • De naam en de voornamen van de andere echtgenoot, indien de overledene getrouwd of getrouwd geweest was en indien de overledene meermalen was getrouwd, de namen en de voornamen van de echtgenoten;
 • De naam, de voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de aangever en der partijen, zo die er zijn.

Aangifte van overlijden(Art. 43 S.B.W.)

De aangiften van overlijden in het district Paramaribo zullen moeten worden gedaan binnen vier en twintig uur na het sterfgeval. Zondagen en daarmee gelijkgestelde dagen worden niet meegerekend. In de buitendistricten wordt het voor het doen van aangiften, een termijn van zestien(16 dagen na overlijden gehanteerd mits ondertekend door de aangever en twee getuigen. De schriftelijke opgave wordt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand gewaarmerkt en als zijn bijlage achter zijn register gevoegd. Is de wettelijke termijn verstreken, dan kan de aangifte alleen worden gedaan met machtiging van de Procureur Generaal. Wanneer het blijkt dat de overledene elders zijn woonplaats heeft gehad, zal de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand een overlijdensakte doen toekomen aan die van de laatst bekende woonplaats van die overledene, teneinde in de registers aldaar te worden ingeschreven.

Start direct met uw aanvraag

 • U bent in bezit van een geldig Paspoort

 • Na het indienen van uw aanvraag nemen wij contact met u op voor verwerken van uw gegevens

 • Onze voorwaarden en privacy policy zijn van toepassing

 • De geschatte verwerkingstijd is  1 maand.

Aanvraag Akte

Akten Suriname:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Vraag / Toelichting
Waarmee kunnen wij u helpen / toelichting ...
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Extra Service:
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Voornaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Achternaam
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
E-mailadres
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Telefoon nummer
Invalid phonenumber!
Invalid phonenumber!
Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens
All Vidya gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen om uw verzoek te behandelen. Uw informatie wordt bij de aanvraag gedeeld met betrokken instanties en niet met derden gedeeld.
Veld is verplicht!
Veld is verplicht!
Ga naar de bovenkant