Documenten uit Suriname2021-01-10T18:43:34+01:00

Project omschrijving

Visum Suriname

Verzoek om informatie

Via het contact formulier kunt u mij altijd vragen om extra informatie of het opstellen van een offerte.

Voordat ik de offerte uitbreng zal ik u eerst contacteren om de opdracht door te nemen zodat ik een goede aanbieding kan doen.

Neem contact met mij op >

Product:

Documenten uit Suriname

Akten en Documenten zijn van belang voor het vaststellen van uw identiteit en status. Ook zijn ze van belang voor notariële zaken zoals het executeren van een erfenis of het aangaan van transacties.

Maar als uw roots in Suriname liggen, zijn de relevante stukken vaak ver weg en ze moeten voorzien worden van de juiste stempels en autorisatie om in Nederland rechtsgeldig te zijn.

All Vidya kan de volgende documenten voor u uit Suriname opvragen:

 • Burgerlijke Staat
 • Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister
 • Attestatie de Vita (binnen-en buitenland)
 • Verklaring van ex-Nederlanderschap
 • Nationaliteitsverklaring
 • Historische verklaring
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

All Vidya kan de volgende akten voor u uit Suriname opvragen:

 • Geboorteakte
 • Huwelijksakte
 • Echtscheidingsakte
 • Overlijdensakte
 • Wij kunnen al u opgevraagde documenten legaliseren of laten legaliseren zoals uw schooldiploma.

 • Voor het vertalen van documenten werken wij samen met erkende / beëdigde vertalers.

 • De opgevraagde akten uit Suriname, zijn op uw verzoek door ons te registreren in de BRP (Basis Registratie Persoonsgegevens) van Nederland.

 • Kijk onderaan de pagina bij de veel gestelde vragen voor een toelichting van de verschillende documenten.

Voor het aanvragen van documenten heb ik het volgende van u nodig:

1.- Kopie paspoort.

De kosten die All Vidya in rekening brengt: vanaf € 75,-  per persoon/per aanvraag. 

In het initiële contact zal ik de omvang van de opdracht met u doornemen. Naar aanleiding van dit gesprek kan ik inventariseren wat er nodig is en u een passend aanbod doen.

De geschatte verwerkingstijd is ongeveer 1 maand. 

Veel gestelde vragen:

Wat is een Huwelijks akte?2020-12-28T12:51:13+01:00

Een Huwelijksakte is een authentiek stuk waarmee je kunt aantonen dat er een wettelijke verbintenis heeft plaatsgevonden van twee personen. Het is een bewijs – waarin een huwelijk wordt vastgelegd. Nadat de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand zijn verklaring der partijen heeft afgelegd, zal hij in naam der wet verklaren dat het echtpaar aan elkaar verbonden is en dat wordt opgemaakt in de daartoe bestemde register.

Inhoud van een huwelijksakte (Art.37 S.B.W.)

In een akte der Huwelijken wordt vermeld:

 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep en de woonplaats der echtgenoten en wanneer zij tevoren gehuwd waren, de namen en de voornamen van de vroegere echtgenoten;
 • Hun staat van meerderjarigheid of minderjarigheid;
 • De namen, voornamen, het beroep en woonplaats van hun ouders;
 • De toestemming van de ouders, voogd of toeziende voogd, ofwel verlof van de rechter;
 • De tussenspraak van de rechter, zo die heeft plaatsgehad;
 • De gedane huwelijksafkondiging, ter plaatse waar die vereist wordt en in geval van stuiting, de opheffing daarvan;
 • De verklaring der partijen om elkander als echtgenoten aan te nemen en de uitspraak van hun echtvereniging door de openbare ambtenaar;
 • De erkenning van natuurlijke kinderen, zo die plaats heeft gehad.
Wat is een Geboorte akte?2020-12-28T12:50:57+01:00

Een geboorteakte is een authentiek bewijs dat wordt opgemaakt door een plaatselijke ambtenaar van de Burgerlijke Stand naar aanleiding van de geboorte van een kind.

Inhoud van een geboorte akte(Art. 23 S.B.W.)

In de akte van de geboorte zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag, het uur en de plaats van geboorte;
 • Het kunne van het kind en de voornamen, welke hetzelve zullen worden gegeven;
 • De namen, voornamen, het beroep en de woonplaats der ouders;
 • De namen en voornamen, de ouderdom, het beroep en de woonplaats van de aangever en der getuigen, zo die er zijn;
Wat is een Erkennings akte?2020-12-28T12:51:29+01:00

Een erkennigsakte is een authentiek stuk dat aangeeft wie een kind heeft erkend. Hierdoor draagt het kind de naam van vader/erkenner. De akte van erkenning wordt opgemaakt door de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, volgens haar dagtekening,die in het daarvoor bestemde register moet worden ingeschreven en van die erkenning moet melding worden gemaakt op de kant van de akte van geboorte van het desbetreffende kind(eren).

Inhoud van een Erkennings akte (Conform een Erkennings Akte) (Art. 30 lid 1. S.B.W.)

In de akte van Erkenning zal worden vermeld:

 • Het jaar, de dag en de plaats van erkenning;
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de erkenner;
 • De namen, voornamen, datum en jaar van geboorte van de kind(eren);
 • De namen, voornamen, de ouderdom, de geboorteplaats, het beroep van de moeder;
 • Toestemming van de meerderjarige kinderen;
 • Toestemming van de moeder.
Opvragen documenten uit Suriname2020-12-28T14:33:33+01:00

Laat All Vidya u helpen met het opvragen van onder andere de volgende documenten / uittreksels uit Suriname :

 • Uittreksel: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister
 • Attestatie de Vita (binnen- en buitenland): Verklaring van in leven zijn.
 • Bewijs van inschrijving: Bewijs van inschrijving in het Bevolkingsregister met vermelding van datum van inschrijving.
 • Verklaring van ex-Nederlanderschap: Verklaring van het bezit van de Nederlandse nationaliteit tot 25 november 1975
 • Burgerlijke Staat: Verklaring van ongehuwd, gehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar zijn.
 • Nationaliteitsverklaring: Verklaring waaruit de Surinaamse nationaliteit blijkt.
 • Historische verklaring: Verklaring waaruit de verschillende adressen van inschrijving in het Bevolkingsregister (met vermelding van de datum van inschrijving op het adres) blijken.
 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
Hoe gebruik te maken van de diensten?2021-01-13T17:15:12+01:00

Na een aanvraag zal All Vidya contact met u opnemen. Na een intakegesprek zal de eerste fase starten met een opdrachtomschrijving, een termijn schatting en een inschatting van de kosten (met betaal afspraken). Na bevestiging van deze opgave (via e-mail) zal de opdracht worden aangenomen en in gang worden gezet.

Andere All Vidya producten en diensten zijn:

Ga naar de bovenkant